BiH

Gradsko vijeće Grada Sarajeva okupilo predstavnike svih nivoa vlasti koji nose odgovornost prostornog uređenja i razvoja grada

U srijedu, 12.07. održana je Tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva o problematici provođenja nadležnosti Grada Sarajeva iz oblasti urbanog planiranja.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva uz članove radnih tijela okupilo je na sjednici predstavnike Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Federalnog ministarstva prostornog uređenja, ministra komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Almira Bečarevića, direktora Zavoda za planiranje razvoja KS Faruka Muharemovića sa saradnicom, direktoricu Zavoda za izgradnju KS Belmu Barlov sa saradnicom, predstavnike i predstavnice općine Stari Grad, Centar, Novi Grad i Novo Sarajevo, predstavnike/ce Federalnog zavoda za zaštitu spomenika te Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo.

U uvodnim napomenama, predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović obrazložio je razloge za sazivanje sjednice informišući prisutne i javnost o izazovima sa kojima se Grad Sarajevo susreće u provođenju svojih nadležnosti, u oblasti utvrđivanja i provođenja politike planiranja i uređenja prostora i zaštite okoliša.

Propisi i zaključci koji su sada na snazi, a posebno Odluka o proglašenju HUK-a Sarajeva, te Zaključak Skupštine Kantona Sarajevo od 25.02.2020. godine o obaveznoj primjeni određenih mjera za zaštitu ventilacionih koridora, svim subjektima planiranja, u velikoj mjeri onemogućuju aktivnosti na izradi, odnosno provođenju važeće planske dokumentacije.

U svom izlaganju predsjedavajući Gradskog vijeća Ademović istakao je sljedeće:

„Svjesni smo da su mjere zaštite ventilacionih koridora sadržane u važećem urbanističkom planu, odnosno prostornom planu Kantona Sarajevo, narušene neopreznim donošenjem korekcija regulacionih planova, a pod pritiskom investitora u periodu tranzicije u kojem su dominirali privatni interesi i interesi kapitala u odnosu na javni interes. Na našoj je generaciji političara da to promijenimo i napravimo odgovarajući balans između javnog i privatnog koji će građanima Sarajeva omogućiti okruženje za kvalitetan život, ali i prostor za razvoj i to sve uz bitno učešće građana u odlučivanju putem direktne saradnje, uz angažman organizacija civilnog sektora i svih oblika demokratskog učešća građana u odlučivanju.“

Na sjednici se pristupilo i temi donošenja RP Brdo Hrasno, te sadašnjih problema sa RP Soukbunar – a nadležnom ministarstvu, općini Centar Sarajevo te Zavodu za planiranje KS postavljena su i pitanja od strane predsjedavajućeg za navedeni regulacioni plan.

Detaljno o toku i zaključku sjednice čitajte na linku: https://gradskovijece.sarajevo.ba/na-tematskoj-sjednici…/

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button