Zašto upisati Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli

- in Obrazovanje

Ekonomski fakultet osnovan je davne 1976. godine kao jedan od četiri prve članice Univerziteta u Tuzli te skoro pet decenija predstavlja okosnicu obrazovanja u oblasti ekonomske nauke na području sjeveroistočne Bosne.

Od svog osnivanja do danas Fakultet je prošao turbulentan i dinamičan put prepun izazova za dužnosnike Fakulteta, nastavno osoblje i studente koji su ustrajavali na afirmaciji i dostizanju akademskog nivoa primjerenog ugleda i ulozi respekatabilne i u naučnoj zajednici prepoznatljive visokoškolske institucije.

Zašto upisati Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli

Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli svoje djelovanje temelji na znanjima i iskustvu velikog broja međunarodno priznatih univerzitetskih profesora, širokoj mreži saradnje sa međunarodnim naučnim institucijama i vodećim međunarodnim i domaćim kompanijama. To omogućava da našim studentima pružimo atraktivne, međunarodno priznate studijske programe koji su u potpunosti bazirani na Bolonjskom procesu.

Metodologija rada na Ekonomskom fakultetu omogućava studentima povezivanje savremenih naučnih i praktičnih znanja iz oblasti ekonomije. Kroz saradnju sa domaćim i međunarodnim kompanijama svaki naš student ima obezbjeđenu stručnu praksu. Pored toga, široka mreža međunarodne saradnje omogućava našim studentima dobijanje stipendija i studijske posjete brojnim univerzitetima u EU i šire. Maksimalan je naglasak na individualnoj posvećenosti studentima, jer se nastava izvodi kroz interaktivna predavanja, vježbe i kreativne radionice u malim grupama.

Ekonomski fakultet svojim studentima, pored ostalog, omogućava:

 • sticanje međunarodno priznate diplome,
 • nastavak postdiplomskih i doktorskih studija (II i III ciklus studija) na drugim univerzitetima u Evropi i svijetu,
 • znanja i vještine koje su usklađene sa zahtjevima poslodavaca, odnosno tržišta rada,
 • stručna praksa u toku studija,
 • međunarodna razmjena i studijski boravak na drugim univerzitetima u EU i šire …

Savremeni studijski programi

Studijski programi na Ekonomskom fakultetu (na sva tri ciklusa studija: dodiplomski, master i doktorski studij) su bazirani na savremenim naučnim i stručnim dostignućima i usklađeni su sa savremenim svjetskim tokovima u oblasti ekonomske nauke i biznisa. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli možete studirati na sljedećim studijskim programima:

Prvi ciklus studija

 • Četverogodišnji studijskih program Ekonomije sa 5 usmjerenja (240 ECTS kredita)
 • Dva trogodišnja studijska programa “Poslovna ekonomija” i “Menadžment u turizmu” (180 ECTS kredita)

Studijski program “Ekonomija” je najatraktivniji i najtraženiji studijski program. Na ovom studijskom programu, studenti se specijaliziraju na jednom od pet usmjerenja, i to:

 • Računovodstvo i revizija
 • Finansije bankarstvo i osiguranje
 • Menadžment
 • Marketing i
 • Međunarodna ekonomija.

Studijski program “Poslovna ekonomija” namijenjen je onoj grupi studenata koja uz rad žele proširiti svoje obrazovanje. Studijski program nudi više usmjerenja

 • Računovodstvo i revizija
 • Poslovne i javne Finansije
 • Menadžment i poduzetništvo
 • Poslovanje javnog sektora
 • Elektronsko poslovanje i

Drugi ciklus studija

 • Jednogodišnji studij “Ekonomije” (60 ECTS kredita) te
 • Dvogodišnji studij “Poslovne ekonomije” i prvi put od akademske 2021/22 I studijski program “Menadžment u turizmu” (120 ECTS kredita).

Treći ciklus studija

Treći ciklus studija je perjanica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, s obzirom da smo jedan od prvih ekonomskih fakulteta koji su uspostavili doktorski studiji. Za ovaj studijski program vlada veliki interes, a u ovoj godini smo spram svoje upisne politike raspisali konkurs za sa sljedeće oblasti:

 • Finansije i finansijska politika
 • Kvantitativna ekonomija
 • Marketing
 • Menadžment i upravljanje.

Vrhunski predavači i eksperti iz prakse

U realizaciji nastavnog procesa na Ekonomskom fakultetu učestvuju univerzitetski profesori sa međunarodnom naučnom afirmaciom, saradnici i eksperti sa bogatim poslovnim iskustvom. Nastavno osoblje Ekonomskog fakulteta (u punom radnom vremenu) čine: 4 profesora emeritusa, 13 redovnih profesora, 9 vanrednih profesora, 4 docenata i 2 viša asistenata, te više od 20 spoljnjih saradnilka.

Savremena svjetska literatura

Ekonomski fakultet raspolaže sa vlastitom bibliotekom koja posjeduje savremena svjetska izdanja iz oblasti ekonomije. Studenti imaju mogućnost pristupa bazama podataka sa recentnim i referentnim naučnim i stručnim časopisima te drugim izdanjima vezanim za ekonomiju i biznis.

Saradnja sa vodećim domaćim kompanijama

Ekonomski fakultet ima dugogodišnju saradnju sa vodećim kompanijama. Kroz ovu saradnju se ostvaruje transfer savremenih naučnih znanja prema privrednim subjektima a, s druge strane, nastavno osoblje i studenti Fakulteta se upoznaju sa savremenim trendovima u biznisu i na tržištu rada.

Razvijena mreža međunarodne akademske saradnje

Ekonomski fakultet je posebno ponosan na međunarodnu akademsku saradnju koje nastavno osoblje Fakulteta ima sa univerzitetima i drugim naučnim organizacijama širom svijeta. Radovi nastavnog osoblja Ekonomskog fakulteta su publikovani u vodećim svjetskim naučnim časopisima koji su listirani u top naučnim baza.

Posebno je Ekonomski fakultet ponosan na međunarodnu naučnu konferenciju “Ekonomija integracija” – ICEI koja se svake dvije godine organizuje u Tuzli.

Zahvaljujući ovoj saradnji studenti našeg fakulteta imaju mogućnost dobijanja stipendija i ostvarivanja studijskih boravaka renomiranim međunarodnim univerzitetima.

Upis u akademsku 2020/21. godinu

U akademskoj 2020/21. godini otvoreno je 260 mjesta na I ciklusu studija, 140 mjesta na II ciklusu studija i 12 mjesta na trećem ciklusu studija.

Na I ciklusu studija, na studijskom programu Ekonomija bit će otvoren upis za 100 redovnih koji se finansiraju iz Budžeta TK-a i 100 redovnih studenata koji se sami finansiraju.

Na studijskom programu «Menadžment u turizmu» upis će biti otvoren za po 20 studenta koji se finansiraju iz budžeta TK i koji se samofinansiraju, dok je na studijskom programu «Poslova ekonomija» predviđen upis 20 vanrednih studenta koji se sami finansiraju.

Na drugom ciklusu studija, na studijskom programu «Ekonomija»  po usmjerenjima predviđen je upis do 20 redovnih studenata, dok je na dvogodišnjim studijskim programima predviđen upis od po 20 studenata. Studijski programi drugog ciklusa studija se plaćaju 1200 KM po semestru.

Na trećem ciklusu studija predviđen je upis minimalno 3 studenta za naučne oblasti «Finansije i finansijska politika», «Kvantitativna ekonomija», «Marketing» i «Menadžment i upravljanje». Ukupna školarina na III ciklusu studija iznosi 12.000 KM.

Sve dodatne informacije o upisu na Ekonomski fakultet možete dobiti u Studentskoj služi fakulteta na brojeve telefona 035 320 825 i 035 32 0823 te putem e-mail adrese: jasmina.delic@untz.ba

Pratite informacije o upisu i na: www.ef.untz.ba i FB stranici: @efTuzla