Revizijama učinka i realizacijom revizorskih preporuka do efikasnijih institucija i rješenja kompleksnih problema kao što je zagađenost zraka

- in revizije.info

Centri civilnih inicijativa su, uz podršku Švedske, u februaru ove godine, organizovali konferenciju čiji je cilj bio, s jedne strane, ukazati na vezu između zagađenosti zraka i kvaliteta rada institucija, a, s druge, akcentirati važnost revizije učinka, koju provode uredi za reviziju u BiH, čiji izvještaji sadrže iscrpne analize, zaključke i preporuke za postizanje veće transparenosti, efektivnosti i efikasnosti rada javnih institucija, a predstavljaju i alat za smanjenje korupcije.

Ovaj video integralni je dio tih nastojanja.
Pogledajte više na revizije.info