Tuzlanski kanton

Javni poziv za odabir suorganizatora i dodjelu nepovratne subvencije  suorganizatoru 48. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije „Dani šljive“ u Gradačcu

Na osnovu odredbe člana 7. stav 2. tačka 6. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac (“Službeni glasnik Grada Gradačac broj: 1/19) i odredbe člana 5. Odluke o organizaciji 48. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije „Dani šljive“ („Službeni glasnik Grada Gradačac“ broj: 05/21.), Gradonačelnik Grada Gradačac, objavljuje,

J A V N I   P O Z I V za odabir suorganizatora i dodjelu nepovratne subvencije suorganizatoru 48. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije  „Dani šljive“ u Gradačcu.

I PREDMET I CILJ  JAVNOG POZIVA

Možda će Vas zanimati i:

Predmet Javnog poziva za odabir suorganizatora i dodjelu nepovratne subvencije suorganizatoru 48. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije „Dani šljive“ u Gradačcu (u daljem tekstu: Javni poziv) je odabir suorganizatora uz dodjelu nepovratne subvencije iz Budžeta Grada Gradačac.

Subvencija će se koristiti  za pokriće dijela troškova suorganizacije 48. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije „Dani šljive“ u Gradačcu (u daljem tekstu: Sajam), koji će se održavati u periodu od 25. do 28. avgusta 2021. godine.

Cilj raspisivanja Javnog poziva je odabir i finansijska podrška suorganizatoru na način da se putem stručne valorizacije predloženog programa podnosioca prijave u Gradačcu osigura nastavak tradicije održavanja Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije „Dani šljive“ u Gradačcu, njegovo unapređenje, te promocija grada Gradačca.

Nepovratna subvencija po Javnom pozivu dodjeljuje se iz Budžeta Grada Gradačac, a nakon odabira suorganizatora sa istim će se zaključiti Ugovor  o zajedničkoj organizaciji uz dodjelu nepovratne subvencije suorganizatoru 48. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije “Dani šljive” u Gradačcu,   kojim će se detaljno urediti prava i obaveze ugovornih strana.

II SREDSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG POZIVA

Za provedbu ovog Javnog poziva u Budžetu Grada Gradačac za 2021. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 10.000,00 KM.

III PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća po raspisanom Javnom pozivu imaju sva pravna lica koja su registrovana za organizaciju sajamskih  manifestacija, osim pravnih lica, koja prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi FBiH imaju neizmireno dugovanje po bilo kojem osnovu, kao i pravna lica u vlasništvu lica koja prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi FBiH imaju neizmireno dugovanje po bilo kojem osnovu.

IV  USLOVI ZA ODABIR SUORGANIZATORA/KORISNIKA SUBVENCIJE  I DODJELU SUBVENCIJE

Nepovratna subvencija se dodjeljuje za pokriće dijela budućih troškova suorganizacije Sajma.

Da bi se podnosilac prijave  smatrao prihvatljivim za odabir i ostvarenje prava na subvenciju, mora ostvariti najmanje 50 bodova iz Tabele kriterija za ocjenu prijava.

Pravo na subvenciju iz ovog Javnog poziva ostvaruje podnosilac prijave koji na osnovu  vrijednosnih kriterija iz Tabele kriterija za ocjenu prijava ostvari najveći broj bodova.

V POSTUPAK ODABIRA SUORGANIZATORA/KORISNIKA SUBVENCIJE

Postupak odabira prijava po Javnom pozivu, na osnovu ocjene postavljenih kriterija, provodi Komisija  za odabir suorganizatora i dodjelu subvencije.

Nakon okončanja postupka ocjene podnesenih prijava Komisija iz predhodnog stava dostavlja Gradonačelniku  zapisnik o radu koji sadrži rang listu svih podnosilaca prijave, na osnovu koje Gradonačenik donosi Odluku o odabiru suorganizatora/korisnika subvencije sa kojim će  zaključiti ugovor.

Učesnici Javnog poziva mogu u roku od 8 (osam) dana od dana prijema Odluke o odabiru suorganizatora/korisnika subvencije izjaviti prigovor Gradonačelniku.

VI PRAVA I OBAVEZE SUORGANIZATORA/KORISNIKA SUBVENCIJE

Prava i obaveza suorganizatora/korisnika subvencije koje se odnose na obezbjeđenje izlagača, organizovanje stručnih savjetovanja i konferencija, promotivne aktivnosti, stručnu ocjenu kvaliteta proizvoda i drugo,  detaljno će se regulisati Ugovorom između Grada Gradačac i suorganizatora/korisnika subvencije koji će se zaključiti najkasnije deset dana po donošenju Odluke o odabiru suorganizatora/korisnika subvencije.

Suorganizatoru/korisniku subvencije, Grad Gradačac će za potrebe pripreme i održavanja Sajma u periodu od 16.08. do 31.08.2021.godine omogućiti korištenje:

  • objekta Sportske dvorane „Skenderija“ sa zatvorenim prostorom sajmišta (cca 1500 m²) izgrađenog na parceli 440/1 o. Gradačac II;
  • otvorenog prostora sajmišta sa desne strane Sportske dvorane „Skenderija“ na parceli 440/6 i otvoreni prostori sajmišta sa lijeve  strane Sportske dvorane „Skenderija“ na  dijelu parcele   440/1;
  • dvije kancelarije i sale za sjednice za potrebe održavanja stručnih savjetovanja, konferencija i sličnih sadržaja u sklopu objekta Sportske dvorane „Skenderija“;
  • električne energije, vode i drugih komunalnih usluga bez naknade.

Izvještaj o utrošku dodijeljenog iznosa subvencije, suorganizator/korisnik subvencije je obavezan dostaviti Gradonačelniku  na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovog Javnog poziva (Obrazac 2), najkasnije 30 dana po završetku Sajma.

VII PODNOŠENJE PRIJAVA I ROKOVI JAVNOG POZIVA

Prijave na Javni poziv podnose se Gradu Gradačac, poštom ili neposredno u pisarnicu na adresu: H.K. Gradaščevića 54, 76250 Gradačac,  s naznakom ”za Komisiju za odabir suorganizatora i dodjelu subvencije po Javnom pozivu za odabir suorganizatora i dodjelu nepovratne subvencije suorganizatoru 48. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije „Dani šljive“ u Gradačcu“ sa naznakom „NE OTVARATI “.

Javni poziv će se objaviti na web stranici Grada Gradačac i u dnevnom listu „Oslobođenje“.

Rok za prijavu na  Javni  poziv je 15 dana od dana objave u dnevnom listu „Oslobođenje“.

Prijava  se podnosi na Obrascu 1. „Prijava na Javni poziv za odabir suorganizatora i dodjelu nepovratne subvencije suorganizatoru 48. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije „Dani šljive“ u Gradačcu.

Uz prijavu se obavezno prilaže sljedeća dokumentacija:

  • Rješenje o registraciji;
  • Aktuelni izvod iz sudskog registra (ne stariji od 3 mjeseca);
  • Potvrdu Gradske službe za  privredu, budžet i finansije da podnosilac prijave nema dugovanja prema Gradu Gradačac (ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave) i
  • Potvrdu Porezne uprave da pravno lice nema neizmirenih obaveza prema Poreskoj upravi (ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave),
  • Ostala dokumentacija vezana za kriterije.

Grad Gradačac zadržava pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju ako Komisija isto bude smatrala nužnim.

O rezultatima ocjene prijava, podnosioci prijave  će biti obaviješteni najkasnije u roku od 10 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.

Grad Gradačac zadržava pravo izmjene i dopune, te produženje roka ovoga Javnog poziva.

Sve eventualne izmjene i dopune Javnog poziva bit će objavljene na isti način kao i Javni poziv.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke na propisanom prijavnom obrascu sa priloženom potpunom dokumentacijom.

Neblagovremene, nepotpune prijave i prijave pravnih lica koja imaju neizmirena dugovanja prema Gradu Gradačac  i Poreznoj upravi se neće uzeti u razmatranje.

VIII OSTALE ODREDBE

Prijavni obrazac na Javni poziv (Obrazac 1.), nacrt ugovora, skice i Obrazac izvještaja (Obrazac 2.)  se može preuzeti s web stranice Grada Gradačac www.gradacac.ba .

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 035 369 757 ili 035 369 750, lokal  205  ili e-mail adresu: opc.grad@bih.net.ba.Možda će Vas zanimati i:

Back to top button