BiH

Ispis – odricanje bosanskog državljanstva – cijena, koliko košta
Radio Kameleon Vam donosi intervju na temu državljanstva BiH sa advokatskom kancelarijom Prnjavorac, koji su pravni eksperti za navedenu pravnu oblast sa gotovo 30 godina iskustva. Učestvovali su u kreiranju izmjena i dopuna gotovo svih Zakona o državljanstvu BiH.

Više o advokatskoj kancelariji Prnjavorac na linku: https://advokat-prnjavorac.com

Radiokameleon: Da li proceduru ispis iz bosnskog državljanstva mogu uraditi ako nisam izmirio nužne doprinose, poreze ili druge zakonske obaveze plaćanja utvrđene pravosnažnim odlukama nadležnih organa BiH ?

Možda će Vas zanimati i:

Advokat Prnjavorac: Možete uraditi proceduru odricanja državljanstva Bosne i Hercegovine, ali ne bi mogli postupak otpusta iz državljanstva BiH; jer je isto nužno u proceduri otpusta.

Administrativna taksa za državu Bosnu i Hercegovinu za ispis iz bosanskog državljanstva iznosi 430,- EUR za porodicu, recite nam da li je porodica brat i sestra ako rade proceduru bez roditelja ?

Advokat Prnjavorac: Prema Zakonu za članove uže porodice – bračni par i djeca, plaća se jedna taksa za ispis iz bosanskog državljanstva pod uslovom da svi žive na istoj adresi, a za punoljetnu djecu preko 23 godine starosti potrebno je dostaviti dokaze da su nezaposleni ili na redovnom školovanju. Dakle brat i sestra ispunjavaju uslove da plate jednu administrativnu taksu za ispis iz BiH državljanstva samo pod uslovom da sa njima proceduru radi bar jedan od roditelja i da su mlađi od 23 godine te svi skupa žive na istoj adresi.

Da li je za Ministarstvo civilnih poslova BiH nadležno za proceduru odricanje bosanskog državljanstva ?

Advokat Prnjavorac: Odluke o sticanju državljanstva BiH i o odricanju državljanstva BiH donosi Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Od kojeg datuma je moje rješenje o ispis iz bosanskog državljanstva pravosnažno ?

Advokat Prnjavorac: Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o državljanstvu BiH, državljanstvo BiH prestaje osobi kada nadležni organ utvrdi da su ispunjeni potrebni uslovi i kada se stranci uruči rješenje. Cijeneći navedeno prilikom uručenja rješenja o odricanju od državljanstva BiH, osoba koja ima putnu ispravu BiH, a kojoj prestaje državljanstvo, dužna je predati putnu ispravu BiH ovlaštenom službeniku radi poništenja.

Uradio sam postupak ispis iz državljanstva BiH u međuvremenu sam izgubio uslove za sticanje državljanstva Njemačke / Austrije, šta da radim – sada sam osoba bez državljanstva ?

Advokat Prnjavorac: Zavisno od Vaše pravne situacije, a sukladno Konvenciji o državljanstvu, postoji rješenje za Vas da se vrati državljanstvo Bosne i Hercegovine i poništi rješenje o prestanku državljanstva BiH, koje je za Vas prestalo u postupku ispisa iz bosanskog državljanstva.

Ne posjedujem važeću ličnu kartu Bosne i Hercegovine, da li se može raditi procedura odricanje od državljanstva BiH ?

Advokat Prnjavorac: Procedura odricanja od državljanstva Bosne i Hercegovine se može raditi bez važeće lične karte BiH, stim da morate pribaviti uvjerenje MUP-a o neposjedovanju važeće lične karte BiH.

Koliko košta ispis iz bosanskog državljanstva 2021 / 2020 – administrativna taksa, ako proceduru prvo radim ja i sin, a nakon pola godine muž i kćerka (nemamo svi garanciju u istom trenutku) ?

Advokat Prnjavorac: U toku jedne kalendarske godine, jedna porodica plaća jednu administrativnu taksu za ispis iz bosanskog državljanstva. Dakle ako se Vaša porodica radi ispis iz bosanskog državljanstva u istoj kalendarskoj godini ukupno će biti jedna administrativna taksa.

Ukoliko uradim odricanje državljanstva Bosne i Hercegovine, da li mogu da naslijedim imovinu ?

Advokat Prnjavorac: Strani državljani su izjednačeni sa domaćim državljanima u pogledu nasljedstva. Dakle Vi možete da naslijedite imovinu bez ograničenja kao strani državljanin, kada uradite postupak odricanje bosanskog državljanstva.

Ukoliko mi prestane državljanstvo BiH i steknem državljanstvo Njemačke / Austrije, da li ja mogu u Bosni i Hercegovini da kupim nekretninu ili da mi neko pokloni nekretninu npr kuću, vikendicu, stan ?

Advokat Prnjavorac: Nakon postupka odricanja državljanstva Bosne i Hercegovine, kao državljanin SR Njemačke / Austrije, možete bez ograničenja da steknete vlasništvo nad nekretninama u Bosni i Hercegovini – vrijedi princip reciprociteta za sticanje vlasništva.

Imam dvojno državljanstvo BiH i Hrvatske, kakva su moja prava u BiH kao strani državljanin ?

Advokat Prnjavorac: Nosioci dvojnog državljanstva se na teritoriji BiH tretiraju kao bh građani i imaju sva prava i dužnosti koje imaju i BiH državljani.

Da li punomoć koju ste nam dosatavili a za proceduru odricanje od državljanstva Bosne i Hercegovne možemo da ovjerim pred Ambasadom Bosne i Hercegovine / Konzulatom Bosne i Hercegovine u inostranstvu ?

Advokat Prnjavorac: Punomoć možete ovjeriti pred Konzulatom BiH / Ambasadom BiH – ukoliko Vam je blizu, ukoliko nije možete pred najbližim notarom u inostranstvu.

Prije nekoliko godina uradio sam ispis iz bosanskog državljanstva radi sticanja Njemačkog državljanstva, želim osnovati firmu u BiH kako je u pogledu plaćanje poreza za strane državljane

Advokat Prnjavorac: Osobe koja imaju strano državljanstvo nakon što su uradile ispis iz državljanstva BiH, a žele da registruju preduzeće, otvore samostalnu djelatnost ili se pak zaposle kod nekog poslodavca, dužne su nakon registracije preduzeća odnosno samostalne djelatnosti, nadležnom poreskom organu u mjestu registracije, podnijeti prijavu za registraciju na propisanom obrascu, a strani državljani koji se zaposle kod poslodavca podnose prijavu za registraciju na obrascu nakon čega im poreska uprava dodjeljuje JIB, odnosno poreski broj.

Postupkom ispis iz bosanskog državljanstva i gubitkom državljanstva BiH predao sam BIH pasoš i BiH ličnu kartu, da li mogu dobiti ličnu karta za strance sa odobrenim stalnim boravkom u BiH ?

Advokat Prnjavorac: Za izdavanje lične karte su nadležni isti organi kao za izdavanje lične karte državljanima BiH. Strancu kojem je odobren stalni boravak nadležni organ u mjestu u kojem stranac ima prebivalište izdaje ličnu kartu za stranca. Stranac je dužan podnijeti zahtjev za izdavanje lične karte za stranca nadležnom organu u roku od osam dana od dana prijema odluke o određivanju jedinstvenog matičnog broja (JMB).

Koliko traje procedura ispis iz BiH drzavljanstva ?

Advokat Prnjavorac: Nadležni organ odnosno Ministarstvo civilnih poslova BiH proceduru ispis iz BiH drzavljanstva moraju riješiti u periodu od 60 dana od primanja uredne prijave sa urednom dokumentacijom. Odluke o odbijanju prijave za sticanje državljanstva BiH ili otpust iz državljanstva BiH, odluke da se oduzme državljanstvo BiH, moraju sadržavati razloge u pisanoj formi.

Rođen sam u Njemačkoj / Austriji, nemam niti BiH pasoš niti BiH ličnu kartu, niti sam upisana u državljanstvo Bosne i Hercegovine, dobio sam obavijest od Njemačke ureda za strance da se moram uraditi odricanje državljanstva Bosne i Hercegovine, i da isto navodno imam jer su mi roditelji državljani BiH ?

Advokat Prnjavorac: Ako su su Vaši roditelji roditelji bili državljani Bosne i Hercegovine u vrijeme kada ste se Vi rodili. U skladu sa odredbama Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine, porijeklom stiče državljanstvo Bosne i Hercegovine dijete čija su oba rodtelja bili državljani Bosne i Hercegovine u vrijeme rođenja djeteta, bez obzira na mjesto njegovog rođenja dok je članom 37 Zakona, između ostalog propisano da su sva lica koja su bila državljani Republike Bosne i Hercegovine  neposredno prije stupanja na snagu Ustava BiH, uključujući i sva lica koja su bili državljani R. BiH do 6.aprila.1992godine, državljani Bosne i Hercegovine. Imajuću u vidu iznad navedeno, smatrate se državljaninom Bosne i Hercegovine po porijeklu roditelja i morate izvršiti naknadni upis u matične knjige rođenih i knjige državljana po mjestu gdje se u Bosni i Hercegovini vode Vaši roditelji, a nakon toga postupak odricanje državljanstva BiH.

Ko donosi odluke o ispis iz bosanskog državljanstva ili sticanju državljanstva BiH ?

Advokat Prnjavorac: Odluke o sticanju ili prestanku bosanskohercegovačkog državljanstva (odricanje, otpust) donosi Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, sektor za državljanstvo Sarajevo. Molba za sticanje, otpust ili odricanje iz državljanstva BiH mora se neposredno podnijeti Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Moj bračni partner je stranac da li možemo priložiti za proceduru odricanje od BiH državljanstva uvjerenje bračnog partnera države koju nije priznala Bosna i Hercegovina ?

Advokat Prnjavorac: Uvjerenja o državljanstvu država koje Bosna i Hercegovina nije priznala se ne prihvataju u postupku odricanje od BiH državljanstva, kao ni postupcima sticanja državljanstva BiH.

Da li je za mene jednostavnije da radim ispis iz bosanskog državljanstva (odricanje bosanskog državljanstva) ili otpust iz državljanstva BiH, sa ciljem prestanka državljanstva BiH ?

Advokat Prnjavorac: Procedura ispis iz bosanskog državljanstva (odricanje bosanskog državljanstva) je mnogo jednostavnija od procedure otpusta iz BiH državljanstva, jer je za istu potrebno manje dokumentacije iz BiH. Oba postupka rezultiraju prestanak državljanstva BiH danom preuzimanja rješenja o prestanku državljanstva BiH.

Proceduru odricanja od državljanstva BIH bi radili moj suprug, ja i naše dvoje maloljetne djece. Koliko mi plaćamo taksi državi BiH, da li 4 posebne takse ili jednu taksu ?

Advokat Prnjavorac: Vi plaćate kao porodica ukupno jednu jedinstvenu taksu, s obzirom da živite na istoj adresi i da su djeca maloljetna.

Ako imam pasoš Bosne i Hercegovine, da li ga mogu zadržati nakon okončanja postupka ispis iz državljanstva BiH ?

Advokat Prnjavorac: Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o državljanstvu BiH, državljanstvo BiH prestaje osobi kada nadležni organ utvrdi da su ispunjeni potrebni uslovi i kada se stranci uruči rješenje o odricanju od državljanstva Bosne i Hercegovine. Cijeneći navedeno prilikom uručenja rješenja o ispisu iz bosanskog državljanstva od strane Ministarstva civilnih poslova BiH, osoba koja ima putnu ispravu BiH, a kojoj prestaje državljanstvo, dužna je predati putnu ispravu BiH ovlaštenom službeniku na trajno deponovanje u Ministarstvo. Dakle pasoš Bosne i Hercegovine se trajno oduzima, nije ga moguće vratiti.

Da li postoji mogućnost ulaganja žalbe na rješenje Ministarstva civilnih poslova BiH povodom odricanje od državljanstva Bosne i Hercegovine ?

Advokat Prnjavorac: Rješenje o prestanku BiH državljanstva je konačno i protiv istog nije dozvoljena žalba, ali se može osporavati podnošenjem tužbe Upravnom odjeljenju Suda Bosne i Hercegovine u roku od 60 dana od dana preuzimanja rješenja o odricanje bosanskog državljanstva.

Uradio sam proceduru ispis iz državljanstva Bosne i Hercegovine, prilikom dolaska u BiH da li sam dužan da prijavim svoj boravak ?

Advokat Prnjavorac: Kao stranac ste dužni da prijavite svoj boravak u BiH prilikom dolaska. Strani državljani su obavezni prijaviti boravište Službi za poslove sa strancima u jednom od njenih 16 terenskih centara širom BiH ukoliko imaju namjeru boraviti duže od tri dana, u roku od osam dana od dana dolaska u mjesto prebivališta ili od dana promjene adrese stanovanja. Ukoliko promijenite svoje boravište / prebivalište u BiH dužni ste prijaviti promjenu adrese. Također ste dužni odjaviti svoj boravak u BiH kada izlazite iz BiH.

Šta trebam posjedovati za postupak odricanje od državljanstva Bosne i Hercegovine ?

Advokat Prnjavorac: Lice koje se odriče od državljanstva Bosne i Hercegovine daje izjavu o odricanju od državljanstva Bosne i Hercegovine lično u Ambasadi Bosne i Hercegovine ili u Ministarstvu civilnih poslova BiH ili putem advokata. Uz izjavu o odricanje od državljanstva BiH obavezno se prilaže slijedeća dokumentacija: pasoš Bosne i Hercegovine, izvod iz matične knjige rođenih – rodni list iz BiH, uvjerenje o državljanstvu BiH, dokaz o posjedovanju državljanstva SR Njemačke (uvjerenje o državljanstvu) ili dokaz da je zagarantovano sticanje državljanstva SR Njemačke (garancija), potvrda prijave boravka u SR Njemačkoj, važeću ličnu kartu BiH ili potvrda iz BiH da lice nema ličnu kartu.

Ukoliko uradim ispis iz bosanskog državljanstva, da li gubim pravo na nekretnine ?

Advokat Prnjavorac: Ne gubite pravo na nekretnine, također možete i kupiti nove nekretnine po principu reciprociteta.

Uradio sam odricanje državljanstva BiH da bih stekao državljanstvo Hrvatske jer su to od mene zahtjevali garancijom za sticanje državljanstva, da li je moguće da vratim BiH državljanstvo ?

Advokat Prnjavorac: Da, moguće je da vratite BiH državljanstvo, jer BiH i Hrvatska imaju Ugovor o dvojnom državljanstvu.

Da li može maloljetno dijete samo raditi proceduru ispis iz bosanskog državljanstva ?

Advokat Prnjavorac: Sa mldb djetetom mora proći jedan od roditelja kako bi uradili procedura ispisa iz bosanskog državljanstva, uz saglasnost onog roditelja koji ne radi proceduru odricanja od državljanstva odnosno ako je roditelj stranac dokaz o stranom državljanstvu roditelja. Izuzetak postoji kada je već ranije jednom roditelju prestalo BiH državljanstvo u proceduri ispis iz bosanskog državljanstva.

Nakon što sam uradio postupak odricanje državljanstva BiH – mogu li se prijaviti kao povratnik sa sa stranim državljanstvom i da se zaposlim u BiH ?

Advokat Prnjavorac: Ne. U slučaju da strani državljanin želi da boravi u BiH po osnovu rada mora aplicirati za radnu dozvolu. Osnova po kojoj stranac ulazi u zemlju mora biti ista osnova do kraja boravka u BiH. Tim pravilom osobama kojima je odobren boravak po drugim osnovama nije dozvoljeno koristiti usluge Zavoda za zapošljavanje

Da li možete za mene uraditi kao advokat za ispis iz bosanskog državljanstva, bez dolaska u BiH ?

Advokat Prnjavorac: Možemo, na osnovu punomoći koju ovjeravate u inostranstvu, Vaš dolazak u BIH nije potreban radi procedure ispis iz državljanstva BiH.

U inostranstvu sam zaključila brak i promijenila prezime, da li se to mora prijaviti u Bosni i Hercegovini prije postupka ispis iz bosanskog državljanstva ?

Advokat Prnjavorac: Obavezno, prezime koje imate u inostranstvu mora biti i u Bosni i Hercegovini upisano.

Sklopila sam brak u inostranstvu, promjenila prezime te upisala braka u Bosni i Hercegovini, moj pasoš BiH i lična karta BIH su trenutno na djevojačko prezime, da li moram izvaditi novi pasoš BiH i novu ličnu na aktuelno prezime da bih mogla raditi odricanje bosanskog državljanstva ?

Advokat Prnjavorac: Nije potrebno vaditi novi pasoš niti ličnu kartu BiH – može se koristiti putna isprava i lična karta na djevojačko prezime – bitno je da je brak uredno upisan u matičnim knjigama, te da ste u rodnom listu i uvjerenju o državljanstvu BiH navedeni sa urednim i aktuelnim prezimenom, te je nakon toga moguće raditi ispis iz državljanstva BiH.

Zanima me ispis iz bosanskog državljanstva cijena 2021/2020 ?

Advokat Prnjavorac: Cijena takse za ispis iz bosanskog državljanstva je nepromijenjena u nekoliko zadnjih godina i iznosi cca 800,00 KM.

Usvojen sam u inostranstvu, te sam na taj način odlukom suda promijenio prezime, da li mogu uraditi postupak ispis iz bosanskog državljanstva, a da ne regulišem prezime u BIH ?

Advokat Prnjavorac: Da bi ste mogli raditi proceduru ispis iz bosanskog državljanstva, Vaše prezime u BiH mora biti isto kao u inostranstvu. Potrebno je prvo provesti proceduru priznanje strane sudske odluke o usvojenju u BiH, zatim provesti rješenje o priznanju strane sudske odluke u matične knjige, regulisati prezime, a zatim postupak odricanje državljanstva BiH.

Uradio sam ispis iz bosanskog državljanstva da bih stekao državljanstvo Hrvatske jer su to od mene zahtjevali garancijom za sticanje državljanstva, da li je moguće da vratim BiH državljanstvo ?

Advokat Prnjavorac: Da, moguće je da vratite BiH državljanstvo, jer BiH i Hrvatska imaju Ugovor o dvojnom državljanstvu.

U svrhu odricanje državljanstva BiH radi sticanja državljanstva SR Njemačke / Austije – da li proceduru mogu pokrenuti u Konzulatu BiH / Ambasadi BiH u Njemačkoj / Austriji ?

Advokat Prnjavorac: Da možete, osoba koje radi postupak odricanje državljanstva Bosne i Hercegovine daje izjavu o odricanju od državljanstva Bosne i Hercegovine lično u Ambasadi Bosne i Hercegovine / Konzulatu BiH u Njemačkoj / Austriji. Osobe koje podnose zahtjeve za odricanje od državljanstva BiH u nekom od generalnih konzulata BiH u Njemačkoj, uplate trebaju vršiti isključivo na bankovne račune konzulata BiH, a ne ambasade BiH u Frankfurtu / Berlinu / Stuttgartu. Uplate konzularne usluge i administrativne takse se vrše na bankovni račun Ambasade BiH u Njemačkoj – i to samo one osobe koje lično podnose zahtjev za odricanje od državljanstva BIH u Ambasadi u Frankfurtu, Berlinu, Stuttgartu ili drugim.

Da li mogu da vratim državljanstvo Bosne i Hercegovine, proceduru ispis iz bosanskog državljanstva sam obavio prije nekoliko godina da bih stekao državljanstvo Njemačke ?

Advokat Prnjavorac: Obzirom da je Vama BiH državljanstvo prestalo u proceduri ispis iz BiH državljanstva – odnosno prestalo Vam je BiH državljanstvo odricanjem ili otpustom, možete podnijeti zahtjev za ponovno sticanje državljanstva BiH, ako ispunjava uslove iz člana 9., osim uslova iz stava 1. tač. 1. i 2.., samo ako ima odobren privremeni boravak najmanje posljednju godinu na teritoriji BiH ili odobren stalni boravak. Međutim Bosna i Hercegovina ima ugovor o dvojom državljanstvu samo sa tri države, morate sačekati da BiH postane članica EU – jer samo u tom slučaju većina država odobrava dvojno državljanstvo.

Kako se dokazuje državljanstvo Bosne i Hercegovine ?

Advokat Prnjavorac: Državljanstvo BiH i državljanstvo entiteta se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu BiH i uvjerenjem o državljanstvu entiteta ili pasošem Bosne i Hercegovine.

Sklopila sam brak u Njemačkoj / Austriji, zatim sam se razvela u inostranstvu, a potom zaključila novi brak u inostranstvu, ništa od toga nije upisano u Bosni i Hercegovini, da li se može raditi odricanje BiH državljanstva bez regulisanja prezimena i braka ?

Advokat Prnjavorac: Potrebno je prijaviti prvi brak, zatim provesti proceduru priznanja strane sudske odluke o razvodu braka iz Njemačke / Austrije, a zatim prijaviti aktuelni brak i Vaše aktuelno prezime da bi se mogao provesti postupak odricanje državljanstva Bosne i Hercegovine.

Da li moram imati određen JMBG da bih radio proceduru ispis iz bosanskog državljanstva ?

Advokat Prnjavorac: Sva lica moraju imati određen jedinstveni matični broj da bi mogli raditi postupak ispis iz bosanskog državljanstva.

Da li bih mogao uraditi proceduru odricanja državljanstva Bosne i Hercegovine, ako sam osuđen na kaznu zatvora u BiH ?

Advokat Prnjavorac: Proceduru odricanja državljanstva BiH možete uraditi ukoliko ste osuđeni na kaznu zatvora u BIH, međutim ne bi ste mogli uraditi proceduru otpusa iz državljanstva BiH, jer se u proceduri otpusta državljanstva traži uvjerenje da nemate kaznu zatvora.

Nakon postupka ispis iz državljanstva BiH sam primio državljanstvo Njemačke / Austrije, želim koristiti stranu vozačku dozvolu u BiH ?

Advokat Prnjavorac: Sa obzirom da ste uradili postupak ispis iz bosanskog državljanstva Vi kao stranac želite da možete upravljati motornim vozilima na osnovu važeće strane vozačke dozvole u periodu od šest mjeseci od dana ulaska u Bosnu i Hercegovinu. Stranac kojem je odobren privremeni ili stalni boravak u Bosni i Hercegovini od dana odobrenja može da upravlja motornim vozilima na osnovu važeće strane vozačke dozvole u periodu od šest mjeseci od dana ulaska u Bosnu i Hercegovinu. Poslije 6 mjeseci važeća strana vozačka dozvola zamijenit će se na njegov zahtjev (bez polaganja vozačkog ispita) domaćom ili međunarodnom vozačkom dozvolom za upravljanje onom kategorijom motornih vozila u koju se ubrajaju motorna vozila za čije su upravljanje ovlašteni stranom vozačkom dozvolom.

Moj tata je državljanin BiH, a majka državljanin Hrvatske, ja sam rođen u inostranstvu i nemam državljanstvo BiH, a imam više od 23 godine. U Njemačkoj zahtjevaju od mene da steknem državljanstvo BiH, a zatim da uradim proceduru odricanje državljanstva Bosne i Hercegovine ?

Advokat Prnjavorac:  Na Vas se primjenjuje član 4. stav 1. tačka 4. starog Zakona o državljanstvu BiH – prečišćeni tekst (‘’Službeni list Republike BiH’ broj: 30/1996’) po kojoj se državljaninom BiH smatra dijete rođeno u inostranstvu čiji je jedan roditelj u času rođenja bio državljanin BiH, a drugi državljanin bivše SFRJ. Članom 41. Važećeg zakona o državljanstvu BiH svi koji su u identičnoj situaciji su preuzeti u državljanstvo BiH. Svi koji su u ovakvoj situaciji, moraju da izvrše naknadni upis u matične knjige u BiH i zatim proecduru proceduru ispis iz bosanskog državljanstva, jer im vlasti SR Njemačke to zahtjevaju.

Proceduru ispis iz BiH državljanstva želimo uraditi moje maloljetno dijete i ja kao majka, otac djeteta ne želi raditi proceduru ispis iz bosanskog državljanstva, da li može na takav način ?

Advokat Prnjavorac: Postupak je moguće obaviti uz saglanost oca djeteta koji ne radi postupak zajedno sa Vama, ili uz saglasnost Vas kao majke roditelja. Kada je drugi roditelj stranac, za njega se prilaže uvjerenje o državljanstvu druge države. U slučaju kada je drugi roditelj umro, za njega se prilaže izvod iz matične knjige umrlih. Ako je jednom od roditelja oduzeto roditeljsko pravo, prilaže se odluka suda o oduzimanju roditeljskog prava. Nije dovoljno ako je presudom o razvodu braka dijete na brigu i staranje dato jednom roditelju, sudska odluka se mora priznati u Bosni i Hercegovini.

Prije nekoliko godina sam podigao kredit, zatim sam odselio trajno u inostranstvo i proveo proceduru ispis iz državljanstva Bosne i Hercegovine, zanima me da li sam dužan vratiti kredit pošto nisam više državljanin BiH ?

Advokat Prnjavorac: Kredit ste dužni vratiti bez obzira na vaše državljanstvo ili prebivalište.

Zašto je moje rješenje o odricanju BiH državljanstva napisano ćirilićnim pismom ?
Advokat Prnjavorac: Službena pisma u BiH su latinica i ćirilica.

Uradio sam proceduru odricanje bosanskog državljanstva, vratio bih se u penziji da živim u BIH – kakav je položaj stranih državljana u vezi sa zdravstvenim osiguranjem u BiH ?

Advokat Prnjavorac: Strani državljani koji žele aplicirati za privremeni/stalni boravak u BiH po bilo kojoj osnovi moraju imati zdravstveno osiguranje koje važi na području BiH tokom svog cijelog boravka u BiH. Na osnovu tog zdravstvenog osiguranja stiču pravo na liječenje tokom svog boravka u BiH.

Da li mogu uraditi proceduru ispis iz bosanskog državljanstva ako se protiv mene vodi krivični postupak u BiH ?

Advokat Prnjavorac: Možete uraditi proceduru odricanja državljanstva Bosne i Hercegovine, ali ne bi ste mogli postupak otpusa iz državljanstva BiH, jer se navedeno uvjerenje traži u proceduri otpusa državljanstva BiH.

Moja djeca imaju 2 i 5 godina rođena su u Njemackoj, ja i moja žena smo državljani BiH, da li moramo upisati djecu u knjigu državljana BiH i knjigu rođenih BiH, ili se supruga i ja možemo provesti postupak odricanje bosanskog državljanstva bez mldb djece ?

Advokat Prnjavorac: U skladu sa zakonom o državljanstvu BiH sticanje državljanstva BiH po porijeklu navodi da: Dijete rođeno nakon stupanja na snagu Ustava stiče državljanstvo BiH porijeklom, na načine: 1. čija su oba roditelja bili državljani BiH u vrijeme rođenja djeteta, bez obzira na mjesto njegovog rođenja; 2. čiji je jedan roditelj bio državljanin BiH u vrijeme rođenja djeteta i dijete je rođeno na teritoriji BiH; 3. čiji je jedan roditelj bio državljanin BiH u vrijeme djetetovog rođenja, a dijete je rođeno u inostranstvu, ako bi ono inače bilo bez državljanstva; 4. Ako je rođeno u inostranstvu, a čiji je jedan roditelj bio državljanin BiH u vrijeme djetetovog rođenja, pod uslovom da do vremena kada navrši 23 godine podnese prijavu za evidentiranje državljanstva BiH nadležnom organu.

Dakle, potrebno je prvo upisati Vašu djecu u knjigu državljana BiH, i knjigu rođenih BiH, a onda Vi radite proceduru odricanja od BiH državljanstva kao cjelokupna porodica o trošku jedne administrativne takse.

Živim u Austriji / Njemačkoj, pored garancije za sticanje državljanstva Austriji / Njemačke / Austrije, imam i državljanstvo Hrvatske, s obzirom da je administrativna taksa za ispis iz državljanstva Bosne i Hercegovine, a radi posjedovanja državljanstva Hrvatske 110 EUR-a da li ja mogu raditi ovu proceduru preko državljantva Hrvatske ?

Advokat Prnjavorac: Proceduru ispisa iz BiH državljanstva preko državljanstva Hrvatske možete raditi samo pod uslovom da ste i dalje prijavljeni sa adresom prebivališta u Hrvatskoj – potrebno je napomenuti da je u Hrvatskoj stupio novi Zakon o prebivalištu od 01.01.2013.g. koji nalaže da lica koja zaista ne žive na adresi u Hrvatskoj su dužna da se odjave sa adrese (jedno fizičko lice jedna adresa u EU).

Stekao sam uslove za državljanstvo Njemačke / Austriji te primio garanciju za sticanje državljanstva nakon što uradim ispis iz državljanstva Bosne i Hercegovine, međutim ja i nemam državljanstvo BiH. Moja mama je državljanin BiH, tata mi je stranac, nisam rođen u BiH, kako je moguće da od mene zahtijevaju ispis iz bosanskog državljanstva kojega nemam, sada imam 18 godina.

Advokat Prnjavorac: Prema Zakonu o državljanstvu BiH, član 6 (sticanje državljanstva BiH porijeklom), stav 4 navodi: „Ako je rođeno u inostranstvu, a čiji je jedan roditelj bio državljanin BiH u vrijeme djetetovog rođenja, pod uslovom da do vremena kada navrši 23 godine podnese prijavu za evidentiranje državljanstva BiH nadležnom organu.“ Dakle u konkretnom slučaju Vi imate pravo na državljanstvo BiH u skladu sa Zakonima BiH, potrebno je da izvršite upise u knjigu državljana BiH, zatim knjigu rođenih BiH, kako bi zatim nakon svih postupak proveli proceduru odricanja od državljanstva BiH; sve mi možemo uraditi za Vas kao advokat za ispis iz bosanskog državljanstva.

Da li Uvjerenje o državljanstvu BiH ima trajni karakter ?

Advokat Prnjavorac: U skladu sa mišljenjem Sektora za državljanstvo i putne isprave Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, broj: 06-30-2-684/14 od 25.02.2014. g, uvjerenje o državljanstvu nema trajni karakter, jer državljanstvo može prestati po zahtjevu građanina uz ispunjavanje određenih uslova, a u određenim slučajevima i odlukom nadležnog organa. Dakle, činjenica državljanstvo je promjenljiva kategorija i niti jednim propisom u Bosni i Hercegovini, što uključuje propise entiteta i Brčko Distrikta, nije propisan neograničen rok važenja uvjerenja o državljanstvu BiH. Pod važećim uvjerenjem o državljanstvu BiH podrazumijeva se uvjerenje koje nije starije od 6 mjeseci, pri čemu se navedeni rok računa od dana izdavanja uvjerenja od strane nadležnog organa.

Nakon što Vama predam svu dokumentaciju koja je neophodna za proceduru odricanja bosanskog državljanstva da li mogu da zadržim pasoš BiH jer mi je potreban za putovanje ?

Advokat Prnjavorac: Pasoš BiH možete koristiti sve dok je kod Vas u posjedu, i nije smetnja da za Vas uredno pokrenemo postupak odricanja od državljanstva Bosne i Hercegovine, ali nam je pasoš BiH u orginalu ukoliko isti posjedujete potreban da bi mogli završiti proceduru; jer se isti polaže u orginalu prilikom dizanja rješenja o prestanku državljanstva BiH.

Šta mi je potrebno da bi se mogao uraditi proceduru odricanje bosanskog državljanstva ?

Advokat Prnjavorac: Prvo i najvažnije jeste da imate garanciju za sticanje državljanstva strane države ili dokaz da ste već stekli strano državljanstvo i potvrdu o stalnom prebivalištu u toj državi.

Šta je u pogledu vojske i vojnog roka i procedure ispisa iz bosanskog državljanstva ?

Advokat Prnjavorac: U Bosni i Hercegovini ne postoji obavezni vojni rok.

Moja majka i otac su bili državljani BiH u trenutku mog rođenja, međutim ja nisam upisana u Bosni i Hercegovini niti u knjizi rođenih niti knjizi državljana BiH, da li možete za mene da izvadite potvrdu da nisam državljanin BiH, da ne radim proceduru ispis iz bosanskog državljanstva ?

Advokat Prnjavorac: Potvrda da niste državljanin BiH se ne može izdati na državnom nivou jer u BiH ne postoji nadležni državni organ koj ima evidenciju da li je lice državljanin BiH ili nije. Moguće je dobiti uvjerenje u lokalnom matičnim uredu gdje se vode Vaši roditelji da Vi nemate državljansvo Bosne i Hercegovine, ali je posebno bitno da znate da Vi po Zakonu o državljanstvu BiH imate pravo na državljanstvo BiH na osnovu roditeljima, i da će od Vas vlasti u inostranstvu tražiti da se naknadno upišete u knjigu državljana BiH i knjigu rođenih, a zatim obavite proceduru ispis iz BiH državljanstva.

Ne posjedujem važeći pasoš Bosne i Hercegovine, da li se može raditi procedura odricanja od državljanstva BiH bez pasoša ?

Advokat Prnjavorac: Procedura odricanje bosanskog državljanstva se može raditi bez važeće putne isprave BiH.

Da li postoji mogućnost bez mog dolaska u Bosnu i Hercegovinu da Vi kao moj advokat, za mene prijavite brak, regulišete prezime, pripremite sve dokumente u Bosni i Hercegovini i završite proceduru odricanje BiH državljanstva ?

Advokat Prnjavorac: Vaš dolazak u Bosnu i Hercegovinu nije potreban, jer mi kao advokati za Vas možemo uraditi cijelu proceduru odricanje bosanskog državljanstva bez Vašega dolaska u BIH, a na osnovu punomoći.

Da li je moguće vratiti državljanstvo Bosne i Hercegovine nakon što sam uradio postupak odricanje bosanskog državljanstva ?

Advokat Prnjavorac: Moguće je samo ukoliko ste odricanje državljanstva BiH uradili radi sticanja državljanstva Švedske, Hrvatske ili Srbije, jer BiH samo sa njima ima ugovor o dvojnom državljanstvu.

Da li Vašu punomoć za odricanje od BiH državljanstva moram prevesti na Njemački jezik prije ovjere kod notara ?

Advokat Prnjavorac: Punomoć ne prevodite, notar u inostranstvu vrši samo ovjeru Vašeg identiteta, notar u inostranstvu će navesti da ne razumje tekst koji ovjerava, te da ovjerava samo Vaš identitet.

Da li postoji bilo kakva mogućnost da ne radim proceduru odricanje od BiH državljanstva kako bi stekao državljanstvo SR Njemačke / Austrije ?

Advokat Prnjavorac: Na žalost takva mogućnost ne postoji, jer je Vašim zakonodavstvom zabranjeno posjedovanje dvojnog državljanstva sa državama koje nisu članice EU.

Da bih dobio državljanstvo Hrvatske, tražili su mi odricanje bosanskog državljanstva, iako između BiH i Hrvatske postoji ugovor o dvojnom državljanstvu ?

Advokat Prnjavorac: Na žalost jako je čest slučaj da R. Hrvatska traži ispis iz državljanstva BiH radi stjecanja državljanstva Hrvatske, dakle: neopravdano traži odricanje od bosanskohercegovačkog državljanstva osobama koje žele steći hrvatsko državljanstvo iako je međudržavnim sporazumom koji se primjenjuje od 2012. dopuštena mogućnost dvojnog državljanstva. Bosanskohercegovačka strana je, sukladno odredbama Sporazuma o dvojnom državljanstvu, tražila da se formira zajednička komisija koja bi riješila ovaj problem, ali je Republika Hrvatska to odbila obrazlažući da se od svakog građanina mora tražiti odricanje od državljanstva BiH jer je to propisano odgovarajućim zakonima osim u slučaju kada državljanstvo stječe osoba koja je u braku s državljaninom Republike Hrvatske, a to su pretežito osobe hrvatske nacionalnosti. Identično je rješenje propisano i Zakonom o državljanstvu BiH, ali upravo iz razloga sprečavanja odricanja od bosanskog državljanstava postoji Sporazum o dvojnom državljanstvu.

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button