POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU SAVE THE CHILDREN I OBA ENTITETSKA CENTRA ZA EDUKACIJU SUDIJA I TUŽILACA

- Kategorija: Svijet

U sklopu aktivnosti projekta EVAC (Zaustavimo nasilje nad djecom:“Prevencija i rad na sprečavanju seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju) u Bosni i Hercegovini koji provodi organizacija Save the Children, potpisan je Memorandum o saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca FBiH (CEST FBiH) i Centrom za edukaciju sudija i tužilaca RS (CEST RS).

Potpisivanje Memoranduma vezano je za buduće zajedničke aktivnosti koje su predmet edukativnog, stručnog obrazovnog, naučno-istraživačkog i drugog rada. Cilj zajedničke saradnje između oba entitetska centra za edukaciju sudija i tužilaca i organizacije Save the Children je jačanje implementacije međunarodnih standarda zaštite djece i prava djeteta u praksi domaćih sudova, kako bi se dao doprinos u procesu reforme pravosuđa u Bosni i Hercegovini.

“Drago mi je što smo potpisali Memorandum sa kojim ćemo nastaviti rad u jednoj ovako važnoj oblasti koja na žalost postaje sve aktuelnija. S obzirom na specifičnost teme upravo mi idemo za tim da znanja koja su nam potrebna crpimo iz organizacija koje su specijalizovane za određene oblasti kao što je Savethe Children,kojiposjeduje znanje upravo u oblasti zlostavljanja djece u digitalnom okruženju. Drago mi je što smo zajedno prepoznali eksperte iz ove oblasti koji će sa nama raditi u budućnosti” istakao je dr.sc. Arben Murtezić,direktor CEST FBiH.

Zajednički Memorandum potpisan između organizacije Save the Children i oba entitetska centra za edukaciju sudija i tužilaca vezan je za regulisanje modaliteta saradnje u svrhu zajedničke realizacije projektnih aktivnosti, koje se odnose na edukaciju te provođenje specijaliziranih obuka za nosioce pravosudnih funkcija u našoj zemlji. Ova edukacija uključujei pripremu edukativnih materijala; Priručnika,kao i Smjernicao procesuiranju slučajeva seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju.

„Zaštita i sigurnost djece, kako u realnom okruženju, tako i u digitalnom okruženju je obaveza za sve nas. Bitno je da zajednički djelujemo, tako da će uspostavljena suradnja sa Centrima za edukaciju sudija i tužilaca i buduće zajedničke aktivnosti doprinijeti poboljšanju zaštite djece i prava djeteta u praksi domaćih sudova.“ naglasila je Andrea Žeravčić, direktorica organizacije Save the Children za sjeverozapadni Balkan.

Realizacija projekta“Prevencija i rad na sprečavanju seksualnog iskorištavanjai zlostavljanja djece u digitalnom okruženju” nastavlja se kroz rad na programima obuke i stručnog usavršavanja za sudije i tužioce u suradnji sa entitetskim centrima za edukaciju sudija i tužilaca i Pravosudnom komisijom u  Brčko distriktu BiH. Nakon potpisivanja Memoranduma, oba entitetska centra za edukaciju sudija i tužilaca će dostaviti usaglašen spisak odabranih stručnjakakoji ce pripremati Program obuke koji se odnosi na ‘Seksualno iskorištavanje i zlostavljanje djece u digitalnom okruženju’. Nakon finalizacijeovog specijalističkog programa, u saradnji sa oba Centra, uslijediće obuka za prvu grupu sudija i tužioca.

Facebook Comments