Općina Kalesija: Javni poziv za dodjelu sredstava podrške projektima organizacija civilnog društva

Općina Kalesija: Javni poziv za dodjelu sredstava podrške projektima organizacija civilnog društva


Na osnovu člana 4. 6. i 7. Pravilnika o utvrđivanju postupka i kriterija za dodjelu sredstava na ime podrške projektima iz oblasti društvenih djelatnosti organizacijama civilnog društva na području općine Kalesija, (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 3/17), Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, dana  04.04.2019. godine, objavljuje:

JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava na ime podrške

projektima organizacija civilnog društva sa područja općine Kalesija

  1. Predmet Javnog poziva:

Općina Kalesija – Služba za opću upravu i društvene djelatnosti općine Kalesija, poziva sve organizacije civilnog društva – nevladine organizacije (u daljem tekstu OCD) sa područja općine Kalesija da dostave prijedloge projekata iz oblasti društvenih djelatnosti, koji će se realizovati na području općine Kalesija i koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Kalesija, a iz sljedećih prioritetnih oblasti:

  1. kultura (folklor, festivali, kulturno nasljeđe, rukotvorine),
  2. umjetnost (likovna, pozorišna, filmska, muzička),
  3. socijalna zaštita (invalidne osobe organizatori i voditelji OCD, OCD sa misijom zbrinjavanja invalidnih i osoba u stanju socijalne potrebe, psihosocijalna zaštita),
  4. sportske manifestacije (koje nisu obuhvaćene programom Sportskog saveza)
  5. ljudska prava (OCD sa nacionalnim predznakom, mladi, OCD koje promovišu ljudska prava, zaštita okoliša, edukacija, zdravlje).

U Budžetu općine Kalesija za 2019. godinu, obezbjeđena su sredstva za podršku projektima iz oblasti društvenih djelatnosti, pozicionirana kao: 614311 – Transferi neprofitnim organizacijama u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM.

Općina Kalesija zadržava pravo da ne dodijeli sva dostupna finansijska sredstva.

Namjenskim budžetskim sredstvima općine Kalesija zainteresovani aplikanti mogu sufinansirati projekat kojim apliciraju, a dio sredstava mogu osigurati od drugih donatora.

Svaki aplikant može aplicirati sa maksimalno 2 (dva) projekta.

Odobrenim budžetskim sredstvima aplikanti mogu finansirati administrativne troškove i troškove osoblja u maksimalnom iznosu od 20%, dok preostali dio od 80%, aplikanti su dužni predvidjeti za programske aktivnosti podržavanog projekta.

Za više informacija o uslovima i načinu prijave na Javni poziv, kliknite OVDJE.


Facebook Comments