BiH

Direktorima nakon gašenja Fondacije OdRaz isplaćeno 134.380 KM otpremnine

Izvještaj Ureda za reviziju institucija Federacije BiH pokazuje kako tešku finansijsku situaciju u entitetu FBiH od 2001. pa sve do 2016. godine nisu osjetili zaposlenici Fondacije za održivi razvoj “OdRaz”.

Naime, prosječna plaća zaposlenih u OdRazu prvih osam mjeseci 2016. godine iznosila je 2.265 KM što je skoro tri puta više od prosječne plaće koju su prema podacima Federalnog zavoda za statistiku primali zaposleni u FBiH (augustu 2016. godine, prosječna plaća u FBiH: 846 KM).

U Izvještaju Ureda za reviziju institucija FBiH piše da su plaće i ostale naknade primanja zaposlenih na dan 31. decembar 2016. godine iskazane u iznosu od 900.703 KM, od čega se 822.371 KM odnosi na trošak bruto plaća i 78.332 KM na naknade zaposlenih. Zbog nelikvidnosti Fondacije, do kraja 2016. godine isplaćene su plaće samo za prvih osam mjeseci, a prosječno isplaćena mjesečna neto plaća zaposlenih iznosila je 2.265 KM.

Uvidom u dokumentaciju, utvrđeno je da je najviša osnovna neto plaća u 2016. godini bila plaća direktora, koja je iznosila 4.080 KM, zatim izvršnih direktora 3.611 KM i 3.506 KM, pomoćnika direktora 2.715 KM, savjetnika direktora 2.426 KM, dok je najniža neto plaća iznosila 693 KM (kafe kuharica – spremačica).

“Uvidom u obračun i isplatu plaća, konstatujemo da je direktoru Fondacije Vinku Jakiću, u februaru i augustu 2016. godine, na osnovu njegovih posebno donesenih odluka, isplaćena razlika neto plaća za periode januar – mart 2015. godine i april – decembar 2015. godine u ukupnom neto iznosu od 24.706 KM (bruto 43.854 KM), tj. za periode kada je istom bio otkazan ugovor o radu i kada je isti bio raspoređen na poslove stručnog saradnika za implementaciju razvojnih projekta. Imajući u vidu da je isti vraćen na posao i ponovo raspoređen na mjesto direktora po Rješenjima o privremenim mjerama Kantonalnog suda ‘do pravosnažnog okončanja parničnog postupka’ koji je još uvijek u toku, konstatujemo da nisu ispunjeni svi zakonski uslovi za isplatu razlika plata u bruto iznosu od 43.854 KM”, piše u Izvještaju.

Uvidom u dokumentaciju, konstatovali su da je u 2016. godini izvršena isplata na ime regresa u ukupnom iznosu od 27.918 KM, od čega se 2.857 KM odnosi na isplatu regresa direktoru za 2015. godinu, po odluci koju je direktor lično donio. Prosječno isplaćena naknada za korištenje godišnjeg odmora (regresa) uposlenika Fondacije u 2016. godini je iznosila 1.670 KM.

“Konstatovali smo da prijašnjem direktoru Fondacije Samiru Ćatoviću, iako je trebalo, nije obračunata i isplaćena naknada za korištenje godišnjeg odmora (regres) u iznosu od najmanje 1.764 KM, koje pravo je priznato u 2017. godini od povjerenika Vlade FBiH”, navode revizori.

U vrijeme pisanja izvještaja, Povjerenik Vlade FBiH za provođenje postupka prestanka rada Fondacije je donio Rješenja o otkazu ugovora o radu svim uposlenicima Fondacije, zaključno sa 31. mart 2017. godine. Potrebna novčana sredstva za izmirenje obaveza Fondacije prema radnicima u iznosu od 647.415 KM su osigurana iz Tekuće rezerve Vlade FBiH.

Prema prezentiranom, uposlenicima Fondacije su početkom aprila 2017. godine izmirene obaveze za bruto plaće i naknade, za period septembar 2016. – mart 2017. godine, kao i otpremnine u skladu sa zaključenim ugovorima o radu u neto iznosu od 157.154 KM (bruto 188.977 KM).

Primanja visoko iznad prosjeka nerazvijenosti FBiH

U okviru navedenog neto iznosa, na otpremnine za tri uposlenika sa menadžerskim ugovorima odnosi se 134.380 KM, na što su obračunati pripadajući porezi i doprinosi u iznosu od 31.823 KM (neto otpremnina direktora 48.969 KM i dva izvršna direktora 43.336 KM i 42.076 KM).

Federalni revizori upozorili su da je u decembru 2015. godine, Upravni odbor donio Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Fondacije, te navedenom izmjenom sam sebi utvrdio pravo na naknadu za rad Upravnog odbora, kao i naknadu dnevnica i troškova službenog putovanja.

Upravni odbor je 28. augusta 2014. godine donio Odluku o imenovanju Izvršnog kolegija u sljedećem sastavu: direktor, 2 izvršna direktora i pomoćnik direktora. Revizori su utvrdili da Izvršni kolegij Fondacije, iako je trebao, nije funkcionisao u 2016. godini, što nije u skladu sa odredbama Statuta.

“Naši nalazi, vezano za sistem internih kontrola ukazuju da je sistem internih kontrola u pojedinim slučajevima nezadovoljavajući u dijelu dosljedne primjene zakonskih i internih akata vezanih za: obračun i isplatu plaća i ostalih primanja zaposlenih i naknada za rad članova Upravnog odbora, korištenja službenih vozila, izvještavanja o realizaciji projekata, popis imovine i obaveza i knjiženja plasmana kreditnih sredstava komercijalnim bankama i povrata anuiteta od strane istih”, piše u Izvještaju.

U Godišnjim finansijskim izvještajima za 2016. godinu, iskazani su rashodi u iznosu od 1.975.316 KM, što je u odnosu na finansijski plan manje za 850.576 KM i predstavlja ostvarenje od 65 posto. Strukturu najznačajnijih rashoda čine: usluge 46,26 posto, plaće i ostala primanja zaposlenih 41,63 posto, ostali rashodi 8,29 posto, amortizacija 1,69 posto, porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata 0,88 posto, materijal i energija 0,7 posto, finansijski rashodi 0,48 posto i putni troškovi 0,06 posto.

Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja službenih vozila, propisani su uslovi i način korištenja službenih vozila Fondacije. Navedenim pravilnikom je propisano da se po izvršenju službenog zadatka, vozilo ostavlja na parkingu Fondacije, kojeg odredi direktor, a ključ vraća vozaču ili tehničkom sekretaru ukoliko nije drugačije dogovoreno sa direktorom.

Vozač i zaposlenici zaduženi za korištenje službenih vozila dužni su svaki dan po završetku radnog vremena vozilo parkirati na parkingu Fondacije određeno za parkiranje vozila. Također, Pravilnikom je utvrđeno da se službeno vozilo može koristiti uz prethodno izdati i ovjereni putni nalog za službeno vozilo za koji su propisani obavezni elementi koje isti treba sadržavati.

Službena vozila korištena u privatne svrhe

“Vezano za dosljednu primjenu Pravilnika o uslovima i načinu korištenja službenih vozila Fondacije, nismo mogli potvrditi iz razloga što se propisani putni nalog nije uredno popunjavao i to u dijelu: navođenja vremena polaska i dolaska na odredište, pređenog puta u kilometrima, u pojedinim slučajevima na kojima je naveden pređeni put u kilometrima uočeno je da pređeni broj istih ne odgovara stvarnoj udaljenosti (npr. relacija Sarajevo – Mostar – Sarajevo navedeno 590 km; Sarajevo – Vareš- Sarajevo 207 km), na pojedinim obrascima u predviđenim rubrikama za relaciju kretanja, ista nije navedena već samo konstatovano da je vozilo korišteno privatno”, piše u Izvještaju.

OdRaz je od Ureda za reviziju institucija FBiH dobio negativno mišljenje za koje se kao osnova navodi da:

– Fondacija, kao implementator “Projekta SME I i II”, iako je trebalo, nije knjigovodstveno evidentirala trošenje kreditnih sredstava u iznosu od 161.825.374 KM u okviru bilansnih pozicija, već u vanbilansnoj evidenciji. Također, knjigovodstveno stanje novčanih sredstava na žiro računima Revolving fonda koja se vode u okviru vanbilansne evidencije je za 50.000.000 KM veće u odnosu na stvarno stanje na izvodima banaka,

– Godišnji popis imovine i obaveza nije u cijelosti izvršen u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH, imajući u vidu da nije izvršen popis vozila, svih obaveza po osnovu zaposlenih, novčanih sredstava u vanbilansnoj evidenciji, što je imalo utjecaj na iskazano stanje imovine i obaveza u finansijskim izvještajima,

– Obračun i isplata razlike plaće za period januar – decembar 2015. godine izvršen je u bruto iznosu od 43.854 KM, iako nisu ispunjeni zakonski uslovi, zbog čega su rashodi precijenjeni za navedeni iznos.

Podsjećamo, Fondacija za održivi razvoj “OdRaz” osnovana je u skladu sa Odlukom Vlade FBiH 2001. godine, i to spajanjem Fondacije za lokalni razvoj i Fondacije za obuku, zapošljavanje, demobilizaciju, reintegraciju i javne radove (postajući njihov pravni sljednik), u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama.

Prema spomenutoj Odluci, Fondacija je pravno lice i kao takva posjeduje administrativnu, tehničku i finansijsku nezavisnost, a zastupaju je direktor i Upravni odbor koje imenuje Vlada FBiH.

Fondacija je neprofitna organizacija koja koordinira implementacijom projekata koji su podrška rekonstrukciji i održivom razvoju javne infrastrukture, jačanju i razvoju mikrofinansiranja i drugim tranzicijskim procesima, a u cilju njihove funkcionalne i efektivne implementacije. Aktivnosti Fondacije nadgleda Federalno ministarstvo finansija. Jednom godišnje ili češće, ukoliko postoji takav zahtjev, Fondacija priprema Izvještaj o aktivnostima kojeg dostavlja Vladi FBiH.

Organ upravljanja Fondacijom je Upravni odbor, imenovan Rješenjem Vlade FBiH 02. jula 2015. godine, na period od četiri godine, kojeg čini sedam ministara u sljedećem sastavu: Jelka Milićević (predsjednica, zamjenica premijera FBiH i federalna ministrica finansija) i članovi: Zora Dujmović (federalna ministrica kultura i sporta), Milan Mandilović (federalni ministar rada i socijalne politike), Edin Ramić (federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica), Šemsudin Dedić (federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva), Josip Martić (federalni ministar prostornog uređenja) i Amir Zukić (federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta).

Rješenjem Vlade FBiH o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora, od 14. januara 2016. godine, za člana je imenovan Vesko Drljača umjesto Milana Mandilovića (zamjenik premijera i novi federalni ministar rada i socijalne politike).

Izvršna tijela Fondacije su: Izvršni kolegij, direktor i zamjenik direktora. Izvršni kolegij je imenovao prethodni Upravni odbor 28. augusta 2014. godine, na period od četiri godine, u sastavu: Samir Ćatović (predsjednik, tadašnji direktor) i članovi: Sanela Meholjić Kalajdžić (izvršna direktorica), Ante Penavić (izvršni direktor) i Safet Daut (pomoćnik direktora).

Fondacijom rukovodi direktor Vinko Jakić, kojeg je imenovao Upravni odbor 08. april 2013. godine, na period od četiri godine. Nakon što je Jakić odlukom Upravnog odbora razriješen dužnosti 28. augusta 2014. godine, Upravni odbor na mjesto direktora imenovao je Samira Ćatovića koji je navedenu funkciju obavljao do 22. januara 2016. godine.

Od navedenog datuma, Fondacijom ponovo rukovodi direktor Vinko Jakić, s obzirom na to da je Upravni odbor donio Odluku o izvršenju Rješenja Kantonalnog suda Sarajevo kojim je utvrdio privremenu mjeru osiguranja o vraćanju istog na mjesto direktora, a sve do pravosnažnog okončanja parničnog postupka.

Upravni odbor je 15. februar 2017. godine, uz saglasnost Vlade FBiH, donio Odluku o prestanku rada Fondacije za održivi razvoj – “OdRaz”, kojom je utvrđen prestanak rada iste sa danom 30. april 2017. godine, jer su ispunjeni osnovni ciljevi njenog osnivanja i završena implementacija svih projekata radi kojih je osnovana, kao i nasljednih projekata koje je implementirala od svog osnivanja, te ne postoji dalja opravdanost nastavka njenog daljnjeg rada, a time prestaje i svrha njenog osnivanja.

Izvor: klix


Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Back to top button